Dr. Barış Gökçe

Dr. Barış Gökçe

Cuma, 23 Mart 2012 07:58

Asp.Net Calendar

Takvim kontrolüdür ve üzerinde istediğimiz gibi hareket etmeyi sağlar. Takvime özel format uygulamak istediğimizde, takvim üzerine gelip Auto Format özelliğini seçersek web form üzerindeki takvime istediğimiz formatı uygulayabiliriz.

 

 

protected void btnGit_Click(object sender, EventArgs e)
{
Calendar1.TodaysDate = Convert.ToDateTime(TextBox1.Text);// Textbox1'deki tarihe gitmemizi sağlıyor
Calendar1.SelectedDate = Convert.ToDateTime(TextBox1.Text);// textbox1'deki tarihin seçili olmasını sağlıyor.

}

DayRender olayı çok güçlü bir olay olduğu gibi Calendar kontrolüne hükmetmenizi sağlamaktadır. DayRender olayı ile takvimin görünümünü değiştirebilir, hangi tarihlerin seçilebilir hangilerinin seçilemez olabileceğini belirleyebilir hatta renk değişikliğini bile bu event ile yapabiliriz.

Takvim üzerindeki günlere özel format uygulayalım. Pazartesi günlerine “Toplantı” yazalım. Haftasonu günlerinin zeminini sarı, yazısını mavi yapalım. Bu aya ait olmayan günlerin yazı rengini yeşil yapalım.

Object olayı gerçekleştiren kontrolü temsil eder, EventArgs e ise kontrolle alakaları bilgileri gönderir.

 

protected void Calendar1_DayRender(object sender, DayRenderEventArgs e)

{
if (e.Day.Date.DayOfWeek == DayOfWeek.Wednesday) // günlerden çarşamba ise toplantı yazacak
{
e.Cell.Controls.Add(new LiteralControl("TOPLANTI"));
 
}
if (e.Day.IsWeekend)// hafta sonu ise arkplan rengi sarı, yazısı mavi olacak
{
e.Cell.BackColor = System.Drawing.Color.Yellow;
e.Cell.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
 
}
if (e.Day.IsOtherMonth)//bu aya ait değilse yazı rengi yeşil olacak
{
e.Cell.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
}
}

 

Cuma, 23 Mart 2012 07:56

Treeview

Klasör veya başka öğeleri ağaç ve dalları şeklinde listeleyerek hiyerarşik bir görünüm sunar. Genellikle alt kategorilerin çok olması durumunda treeview kontrolü kullanılır. Veritabanı ile ekleme yapabileceğimiz gibi statik olarak da değer ekleyebiliyoruz. Bunun için özelliklerden Nodes seçeneğini kullanmamız gerekir.

Görünecek ifade text kısmına, alacağı değer value kısmına yazılır. Eğer başında check kutucuğu istenirse Showcheckbox seçeneği true yapılır. Link özelliği vermek için NavigateUrl özelliğine gitmesini istediğimiz sayfa ya da URL adresi yazılır.

protected void TreeView1_SelectedNodeChanged(object sender, EventArgs e)
{
Label1.Text = TreeView1.SelectedValue;
}

 

 Kodu ile tıkladığımız dala ait değer Label kontrolü üzerinde görünecektir.

 

Cuma, 23 Mart 2012 07:54

Fileupload

Bilgisayarımızdaki bir dosya veya resmi seçerek Web Server’a yollamakta kullanılır. Bir Web Uygulaması oluşturarak sayfamıza bir adet FileUpload kontrolü, bir adet Button ve bir adet Label kontrolü ekleyelim. 

protected void btnYolla_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (FileUpload1.HasFile)
{
string dosyaad = FileUpload1.FileName;
FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath(dosyaad));
lblMesaj.Text = "DOSYA BAŞARI İLE YOLLANDI.";
}
else
{
lblMesaj.Text = "Lütfen Yollayacağınız Dosyayı seçiniz.";
}
}

Cuma, 23 Mart 2012 07:53

Hiddenfield

 Web sayfası yüklendiği zaman görünmesini istenilmeyen değerleri tutmak için kullanılan kontroldür. Sayfa yüklendiğinde bu değer istenilen anda kullanılabilir. Tutulması istenilen değer kontrolün properties kısmının value seçeneği ile veya dinamik olarak kullanılır.

 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)   

  {        

Label1.Text = hdDersAdi.Value.ToString();   

  }

 

Cuma, 23 Mart 2012 07:49

RadiobuttonList

Seçim yapılan geliştirilmiş kontroldür. Radiobutton kontrolü ile listbox kontrolünün birleştirilmiş halidir. Buradaki radiobuttonlar otomatik olarak gruplandırılmıştır. Yani aynı anda sadece bir seçeneği işaretleyebiliriz.

 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
rblBolgeler.Items.Add("Güney Doğu Anadolu");
rblBolgeler.Items.Add("Doğu Anadolu");
rblBolgeler.Items.Add("Karadeniz");
}
}
protected void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
{
ltrSonuc.Text = "Bölgeniz: " + rblBolgeler.SelectedItem.Value.ToString();
}
protected void rblBolgeler_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
ltrSonuc.Text = "Bölgeniz: " + rblBolgeler.SelectedItem.Value.ToString();
}

Cuma, 23 Mart 2012 07:48

Radiobutton Standart Kontroller

Radio Button kontrolü Check Box’tan farklı olarak birkaç seçenekten birini seçme imkanı veren bir kontroldür. Aynı grup ismi verilerek (GroupName) birden fazla RadioButton varsa bunlardan aynı anda sadece bir tanesinin işaretli olması sağlanır.

• CHECKED  : Checked özelliğinin True olması Radio Button düğmesinin seçili olması demektir.

Örnek: ekrandaki görüntüyü verecek programı radiobuttonlar ile yapınız.

 


protected void rbMavi_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
lblRenk.Text = rbMavi.Text;
lblRenk.BackColor = System.Drawing.Color.Blue;
}
protected void rbKirmizi_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
lblRenk.Text = rbKirmizi.Text;
lblRenk.BackColor = System.Drawing.Color.Red;
}
protected void rbSari_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
lblRenk.Text = rbSari.Text;
lblRenk.BackColor = System.Drawing.Color.Yellow;
}

Cuma, 23 Mart 2012 07:45

Checkboxlist Standart Kontroller

Checkbox’tan tek farkı, manuel olarak birden fazla giriş yapılabilir ve giriş yapılan veriler liste halinde gösterir. Manuel olarak giriş yapılabildiği gibi veritabanından da kayıtlar çekilerek listelenebilir. Items koleksiyonundaki herbir değer bir form üzerindeki bir CheckBox'a karşılık gelmektedir

Örnek: Hesapla butonuna basıldığında ekrandaki çıktıyı checkboxlist kullanarak elde ediniz.

 

protected void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i;
lblGoster.Text = "";
txtToplam.Text = "0";
decimal sonuc = 0;
for (i = 0; i < chkListe.Items.Count; i++)//ilk olarak for döngüsü 0'dan toplam eleman sayısının 1 eksiğine kadar dönüyor.
{
if (chkListe.Items[i].Selected)// Her eleman için eğer seçili ise şartı var.
{
lblGoster.Text += Convert.ToString(chkListe.Items[i].Text + " : " + Convert.ToDecimal(chkListe.Items[i].Value).ToString("C") + "</br>");// her seçimde label'a seçili elemanın yazısı ve value değeri ekleniyor ve br ile bir alt satıra iniliyor.
sonuc += Convert.ToDecimal(chkListe.Items[i].Value);
}
}
txtToplam.Text = sonuc.ToString("C");
}

 

Cuma, 23 Mart 2012 07:43

Checkbox Standart Kontroller

CheckBox onay kutusu ile True veya False değerleri elde edilir. Kullanıcıya sunulanlar seçilerek True ile onaylanır veya boş bırakılarak False ile onaylanmaz. Birden fazla seçime olanak tanır.

AutoPostBack: CheckBox kontrolunde onay kutusu işaretlendiği zaman veya kaldırıldığı zaman formu otomatik olarak gönderir. True değer aldığı zaman aktif olur.

Checked: CheckBox kontrolunun varsayılan olarak işaretli olup olmayacağını belirler.

Text: CheckBox kontrolunun etiketine metin atanmasını veya yazılan metnin okunmasını sağlar.

TextAlign: CheckBox kontrolunde etiketin bulunacağı yönü belirtir. Varsayılan Right (Sağ) değeri alır.

ÖRNEK : Girilen ürün fiyatı ve kdv’ye göre ödenecek tutarı hesaplayan c# .net kodlarını yazınız.(checkbox işaretli ise tutara %5 Öğrenci indirimi uygulanacak.)

 

Kodu: 

 protected void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)

{

double fiyat, kdv, tutar;

fiyat = double.Parse(txtFiyat.Text);

kdv = (double.Parse(txtKDV.Text) / 100);

tutar = fiyat + (fiyat * kdv);

if (chkIndirim.Checked == true) tutar -= tutar * 0.05;

lblTutar.Text = tutar.ToString();

}

 

Cuma, 23 Mart 2012 07:40

Hyperlink Standart Kontroller

Imagebutton ile LinkButton karışımı denilebilir. En önemli özelliği hiç script kodu yazmadan belirlenen sayfaya yönlendirilmesidir. Bunun için Properties kısmından NavigateUrl seçeneğine sayfa ismini girmek yeterlidir. Text kısmına yazı yazılarak görünen metin değiştirilir. Aynı zamanda istenirse ImageURL kısmından da yazı yerine resim eklenebilir.

Cuma, 23 Mart 2012 07:39

Dropdownlist Standart Kontroller

Bu kontrolümüz gelişmiş web sitelerinin çoğunda kullanılmaktadır. Genellikle şehir, yaş aralığı, cinsiyet, kategori ve çeşitli listelemeler yapmak için kullanılır. Veritabanından verilerin çekilip listelenebileceği gibi, manuel olarak da veriler girilip listenebilir.

Yukarıdaki resimde göründüğü gibi, Edit Items ile verilerimizi manüel olarak ekleyebiliriz.

Enable AutoPostBack: Bu seçenek DropDownList içerisinden veri seçildiğinde otomatik olarak sayfa tetiklenecektir.

Choose Data Source: Bu seçenekte,DropDownList içerisine bir veritabanına bağlanıp veri çekmek için kullanılır.

Edit Items: Manüel olarak veri girişini sağlar.

 

Bir web uygulaması oluşturalım ve sayfamıza bir adet DropDownList ve bir adet de Literal kontrolü ekleyelim.

DropDownList’e manüel olarak veri girişi yapalım.

Enable AutoPostBack özelliğini true yapıyoruz. DropDownList’ten seçilmi olan veriyi Literal kontrolümüzde gösterecegiz. Şimdi DropDownList kontrolümüze çift tıklayıp DropDownList1_SelectedIndexChanged içerisine aşağıdaki gibi kodlarımızı yazalım.

 

protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
Literal1.Text = DropDownList1.SelectedItem.ToString();
}

 

Literal kontrolümüzün Text özelliğine DropDownList ‘de seçilen veriyi aktardık. Uygulamamızı Build edip çalıştıralım.